MATRÍCULA

Lingua galega e literatura (3 horas) Lingua castelá e literatura (3 horas)

1ª Lingua estranxeira – Inglés (3 horas) Filosofía (3 horas)

Educación física (3 horas)

REPITE CURSO: ☐ SI ☐ NON

LIBRE DISPOSICIÓN / RELIXIÓN

Libre disposición ☐ Relixión católica ☐ Relixión evanxélica

CIENCIAS

CIENCIAS SOCIAIS

HUMANIDADES

Materias troncais de modalidade (4 horas)

Matemáticas I

Matemáticas aplicadas ás CC.SS. I

Latín I

Materias de modalidade (4 horas) Escoller dúas

Bioloxía, xeoloxía e CC. ambientais

Debuxo técnico I

Física e química

Tecnoloxía e enxeñería I

Economía

Grego I

Historia do mundo contemporáneo

Literatura universal

Latín I

Matemáticas aplicadas CC.SS. I

OPTATIVA (4 horas) Escoller unha


Anatomía aplicada ☐ Cultura científica

Antropoloxía ☐ 2ª Lingua estranxeira – Francés I

TIC I ☐ 2ª Lingua estranxeira – Portugués I

Lit. galega do s. XX e a actualidade 

Linguaxe e práctica musical 

☐ Materia de modalidade non collida: ____________________________