EDUCACIÓN FINANCIEIRA


3º ESO
Cultura Financeira
A materia estrutúrase en catro bloques temáticos.
O primeiro, «Diñeiro e transaccións», xira ao redor do diñeiro e as súas formas e usos e do recoñecemento de que parte
dos ingresos se destinan ás necesidades colectivas a través dos impostos:
▪ O diñeiro e as súas formas. Procedementos para diferenciar o diñeiro auténtico do diñeiro falso.
▪ Os diferentes modos de pago nun entorno de compra física ou virtual.
▪ Os prezos. O poder adquisitivo e a inflación.
▪ A importancia das obrigas fiscais e sociais para o mantemento do estado de benestar.
▪ As facturas e os tíckets de compra: contido básico e conservación como medio de proba de compra ou de
garantía.
▪ O recibo de salarios básico.
O segundo, «Planificación e orzamento», introduce ao alumnado no manexo das ferramentas básicas, tanto manuais como
dixitais, para a elaboración de orzamentos sinxelos, familiarizándoo coas diferentes opcións de aforro e endebedamento:
▪ Os orzamentos persoais. Técnicas de elaboración de orzamentos manuais e dixitais.
▪ O aforro como elemento esencial do orzamento. Aforros de emerxencia e de alta accesibilidade.
▪ Formas de obtención de ingresos e criterios de priorización do gasto.
O terceiro, «A xestión bancaria das finanzas persoais. Riscos e rendemento na xestión do diñeiro», pon o foco nos
produtos financeiros e no recoñecemento de estafas, fraudes e riscos cibernéticos:
▪ Os produtos bancarios básicos e dixitais.
▪ Outros produtos financeiros de seguridade e investimento.
▪ Diferentes formas de estafa e fraude na xestión das finanzas persoais.
▪ O risco e os custos do endebedamento.
O cuarto e último bloque temático, «Educación ao consumidor» preséntalle ao alumnado a normativa de protección do
consumidor e os dereitos e obrigacións que dela emanan, cun enfoque centrado nun consumo sostible, responsable e
seguro:
▪ As estratexias de protección dos propios datos persoais. A ciberseguridade.
▪ Os dereitos e obrigas da consumidora ou o consumidor.
▪ Factores que inflúen no custo dun ben ou servizo.
▪ O etiquetado verde, de sustentabilidade e de consumo enerxético.
▪ A economía social. O consumo ético e responsable. A responsabilidade social corporativa.
▪ A influencia dos distintos tipos de publicidade na decisión de compra.