A materia “Formación e orientación persoal e profesional” trata de axudar ao alumnado a desenvolver habilidades e coñecementos que lles permitan planificar e xestionar a súa carreira profesional así como o seu desenvolvemento persoal. Isto inclúe temas como a busca de emprego, a toma de decisións, a resolución de conflitos, a identificación de fortalezas e debilidades e a xestión do tempo. A idea é capacitar ao alumnado para o deseño do seu itinerario persoal, académico e profesional para que tome decisións informadas e, así, afronte con garantías de éxito novos retos de cara á súa incorporación á vida adulta.