CALENDARIO E PROCESO ADMISIÓN FP BÁSICA CURSO 2021-2022

 

NÚMERO DE PRAZAS:

CICLO

CURSO

NÚMERO DE PRAZAS OFERTADAS

Instalacións electrotécnicas e mecánica

18 (16 + 2 NEAE)

18

Informática de oficina

18 (16 + 2 NEAE)

Servizos comerciais

18

 

 

CALENDARIO:

1 á 10 setembro

Entrega das solicitudes de admisión (ata as 13:00 h do día 10).

En canto se presente

Remisión á inspección das solicitudes de admisión de alumnos con discapacidade.

15 de setembro

Publicación da listaxe de admitidos e entrega da documentación de alumnado non admitido na inspección.

15 á 22 de setembro

Prazo de matrícula.

A partir do 22 setembro

Adxudicación subsidiaria polas comisións de escolarización.

 

 

LEXISLACIÓN APLICABLE:

Orde do 13 de xullo de 2015 pola que se regulan as ensinanzas de formación profesional básica na Comunidade Autónoma de Galicia, así como o acceso e a admisión nestas ensinanzas.

Resolución do 18 de xuño de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento dos ciclos formativos de formación profesional do sistema educativo no curso 2021-22.