A Ética e a Filosofía do Dereito é unha materia optativa de 1º de Bacharelato que aborda as preguntas acerca de:

¿Cómo debe obrar o ser humano?
¿Cómo determinamos qué é bo e qué é o malo?
¿Qué é a moral e a ética?
¿Son necesarios uns valores, unhas obligacions e uns dereitos para a convivencia social?

O ser humano como ser social necesita dunha sociedade, dunhas normas e uns dereitos. Pero ¿cómo han de ser?

As temáticas que se abordan na materia se refiren a:

A ética.
A moral.
¿Cómo debemos obrar?
Os dereitos humanos.
Estudo do dereito como ciencia.
Historia da filosofía do dereito, iusnaturalismo e teorías da xustiza.