ENSINANZAS PARA ADULTOS
As ensinanzas que impartimos no curso son:


A) ENSINANZAS BÁSICAS INICIAIS - EBI 1


Este nivel está pensado para aquelas persoas que necesiten adquirir as destrezas básicas de lecto-escritura (alfabetización), razoamento matemático e cálculo. 

Están organizadas en tres ámbitos:


1. Ámbito da comunicación (5 sesións á semana)
2. Ámbito da competencia matemática (4 sesións á semana)
3. Ámbito da ciencia, sociedade, tecnoloxía e de desenvolvemento e iniciativa persoal (2 sesións á semana)


Horario semanal: de 17:00 a 18:30h
Equivalencia: Equivale ata 3º de Primaria.
Modalidade: presencial.
Duración: Non existe límite de tempo. Depende do ritmo de aprendizaxe do alumno/a para adquirir os coñecementos establecidos.

*

B) EDUCACIÓN SECUNDARIA DE ADULTOS

É unha ensinanza presencial dirixida ós maiores de 18 anos e que conduce á obtención do título de graduado en educación secundaria obrigatoria. As materias organízanse en tres ámbitos:


1. Ámbito CIENTÍFICO-TECNOLÓXICO
2. Ámbito SOCIAL
3. Ámbito de COMUNICACIÓN


Estas ensinanzas teñen validez académica para continuar outros estudos ou para a inserción no mundo laboral.


Horario: As clases son diarias de 18:30 – 21:30h
Equivalencia: A E.S.A. está dividida en catro módulos equivalentes a 1º, 2º, 3º, 4º, da E.S.O.
Duración: Na Educación Secundaria para Adultos (E.S.A.) o ano académico divídese en dous cuadrimestres:
1º Cuadrimestre: de setembro a febreiro – Impártense simultaneamente 1º e 3º
2º Cuadrimestre: de febreiro a xuño – Impártense simultaneamente 2º e 4º
En cada un dos cuadrimestres pode cursar un módulo, polo tanto, nun ano académico (de setembro a xuño) pode cursar dous módulos.
Modalidade: Presencial