PROGRAMACIÓNS


AUTOMATIZACIÓN E ROBÓTICA INDUSTRIAL.pdf
BIOLOXÍA.pdf
CLÁSICAS.pdf
CM INSTALACIÓNS ELÉCTRICAS E AUTOMÁTICAS.pdf
CM MECANIZADO.pdf
CS ADMINISTRACIÓN E FINANZAS.pdf
EBI.pdf
ECONOMÍA.pdf
EDUCACIÓN FÍSICA.pdf
EPVA e Debuxo.pdf
ESA.pdf
FILOSOFÍA.pdf
FÍSICA E QUÍMICA.pdf
FOL.pdf
FPB INSTALACIÓNS ELÉCTRICAS E MECÁNICAS.pdf
FPBÁSICAINFORMÁTICA DE OFICINA.pdf
FRANCÉS.pdf
INGLÉS.pdf
LIBRE CONFIGURACIÓN.pdf
LINGUA CASTELÁ E LITERATURA.pdf
LINGUA GALEGA E LITERATURA.pdf
MATEMÁTICAS.pdf
MÚSICA.pdf
PLAN DE ORIENTACI+ôN 2022-23 .pdf
PORTUGUÉS.pdf
Relixi+¦n Cat+¦lica.pdf
Relixi+¦n Evanx+®lica.pdf
TECNOLOXÍAS.pdf
XEOGRAFÍA E HISTORIA.pdf

MODIFICACIÓNS ÁS PROGRAMACIÓNS

Biolox+¡a e Xeolox+¡a.pdf
Cl+ísicas.pdf
Econom+¡a + Addenda.pdf
Educaci+¦n F+¡sica 2.-¦ e 4.-¦ ESO.pdf
Educacion dixital 3 ESO.pdf
EPVeA e Debuxo.pdf
Filosof+¡a.pdf
Ingl+®s.pdf
Lingua Castel+í.pdf
Lingua Galega e Literatura.pdf
Matem+íticas.pdf
Operatoria de teclados.pdf
PD_F+¡sica_y_Qu+¡mica.pdf
Portugu+®s.pdf
Relixi+¦n Cat+¦lica.pdf
Relixi+¦n Evanxe¦ülica.pdf
TECNOLOXÍAS.pdf
Xeograf+¡a e Historia.pdf