ELECTROTECNIA

Nesta asignatura facemos unha introducción á electricidade, pero dende un punto de vista práctico.

Posto que só son dúas horas semanais compaxinamos a teoría coa práctica con pequenas montaxes feitas en protoboards, así como pequenos montaxes eléctricos de motores, sensores colocados en maquetas.

¿Que veremos no curso?

·       As magnitudes eléctricas, lei de Ohm.

·       O diodo, diodo LED e o transistor.

·       O Relé, a LDR.

·       Sensores de posición, xiro, ultrasons…

·       O condensador e o ciclo de carga e descarga.

·       A bobina e os efectos electromagnéticos.

·       Corrente alterna: representación gráfica.

·       Introducción aos números complexos: cálculos en corrente alterna